Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020

ORDIN Nr.5460 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

  1. ORDIN Nr.5460 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020
  2. ORDIN Nr. 5.728 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobata prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018
  3. Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

Posturi ramase neocupate la data de 31.08.2018 - ora 21.01

Posturi ramase neocupate la data de 31.08.2018 - ora 21.01

Posturi rămase neocupate la data de 31.08.2018

Posturi rămase neocupate la data de 31.08.2018

Posturi rămase neocupate la data de 30.08.2018

Posturi rămase neocupate la data de 30.08.2018

Rezultate contestații concurs județean / testare necalificați din data de 28.08.2018

Rezultate contestații concurs județean / testare necalificați din data de 28.08.2018

ANUNȚ Referitor la ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 30.08.2018

ANUNȚ - Referitor la ȘEDINȚA DE REPARTIZARE DIN 30.08.2018
Ședința se desfășoară la nivelul Inspectoratului Școlar Județean din Strada Ion Munteanu , Nr.3, Giurgiu
Ora începeri ședinței este 830

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ședință de repartizare:

A. Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
Art. 94 (7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul școlar repartizează, în ședință de repartizare, în ordine:
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) cadrele didactice titulare prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii;
d) candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu norma incompletă, conform art. 90;
e) candidați repartizați după concursul național din sesiunea 2018 și candidați repartizați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
f) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
g) specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare și personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămași neîncadrați, selectați în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depășește cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
i) personalul didactic pensionat calificat, care depășește cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).

(8) Pentru departajarea personalului didactic prevăzut la alin. (7) lit. f)-i) se aplică, în ordine următoarele criterii: 
a) domiciliul în localitatea în care solicită postul; 
b) continuarea activității didactice în aceeași unitate de învățământ în care a funcționat și în anul școlar anterior; 
c) rezultatul obținut la interviu; 
d) gradul didactic; 
e) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic; 
f) media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice 

B). Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat în regim de cumul/plata cu ora, se atribuie în regim de cumul/plata cu ora, prin decizie a directorului unității de învățământ, în ordine mai întâi personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învățământ și apoi se emit avize pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unități de învățământ, iar situația se comunică inspectoratului școlar.
(2) Personalul didactic de predare titular și cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ, specialiștii consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic pensionat, care solicită încadrarea în regim de plata cu ora/cumul susțin interviul în fața unei comisii constituite la nivelul unității de învățământ. În vederea susținerii interviului, comisia elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice de specialitate și de didactica specialității. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunică inspectoratului școlar.
(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:
a) candidaților rămași nerepartizați sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă, conform art. 90 sau candidaților angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învățământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
b) candidaților care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
c) personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut, ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora.
(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţiirepartizaţi conform alin. (3) se emit începând cu data de la care au fost repartiza

Anunț - Referitor la CONCURSUL JUDEȚEAN CALIFICAȚI ȘI TESTAREA NECALIFICAȚILOR - 28.08.2018

ANUNȚ - Referitor la CONCURSUL JUDEȚEAN CALIFICAȚI ȘI TESTAREA NECALIFICAȚILOR
• Concursul Județean calificați și testarea necalificaților se desfășoară în data de 28 august 2018.
• Centrul de concurs este Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Giurgiu
• Intrarea candidaților în săli este permisă în intervalul orar 8- 845, pe bază de carte de identitate.
• Proba scrisă calificați durează 4 (patru) ore, interval orar 9-13
• Proba scrisă necalificați durează 3 ore, interval orar 9-12.
• Necalificații susțin interviul, după proba scrisă începând cu ora 13.
• Rezultatele se afișează în data de 28 august 2018, la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Giurgiu
• Eventualele contestații la proba scrisă se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean în data de 29 august 2018, în intervalul orar 830- 930.
• Rezultatele finale se afișează în data de 29 august, după ora 12.
• Repartizarea conform articolului 102, alin (1), (2) se face în data de 31 august 2018, începând cu ora 830. Ședința de repartizare se desfășoară la sediul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, iar intrarea în sală se face în ordinea alfabetică a disciplinelor și ordine descrescătoare a notelor.

Posturi rămase neocupate la data de 25.08.2018

Posturi rămase neocupate la data de 25.08.2018

Posturi rămase neocupate la data de 23.08.2018

Posturi rămase neocupate la data de 23.08.2018