Tabelul final cu rezultatele obținute în urma contestațiilor la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020

Tabelul final cu rezultatele obținute în urma contestațiilor la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.

Anunț - Ședința publică din data de 06 septembrie 2019

Ședința publică din data de 06 septembrie 2019, va avea loc la IȘJ Giurgiu, începând cu ora 11:00

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND DESFĂȘURAREA SUNT REGĂSITE ÎN ATAȘAMENT.

Rezultatele concursului judetean de ocupare posturi / catedre vacante / rezervate 2019

Rezultatele concursului județean de ocupare posturi / catedre vacante / rezervate 2019
Perioada de depunere contestații se prelungește până astăzi 05.09.2019, ora 13.00.

Anunț - Concurs județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din data de 04 septembrie 2019

PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  se va desfășura în data de 4 septembrie 2019, în centrul de concurs   COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MAIORESCU” GIURGIU.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, cu mențiunea că la concursul județean pot participa și suplinitorii necalificați pentru care timpul de lucru este de 3 ore, urmând ca aceștia să susțină interviul după promovarea probei scrise cu minim nota 5 (cinci).
Accesul candidaților în centrul de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 9:00.
Proba scrisă pentru suplinitorii calificați se desfășoară în data de 4 septembrie 2019, în intervalul orar 10.00-14.00.
Proba scrisă pentru suplinitorii necalificați se desfășoară în data de 4 septembrie 2019, în intervalul orar 10.00-13.00, urmând ca aceștia să susțină interviul după evaluarea lucrărilor scrise.
Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore pentru suplinitorii calificați, respectiv 3 (trei) ore pentru suplinitorii necalificați.
La prezentarea în centrul de concurs, candidații vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate/adeverința identitate/ pașaportul în termen de valabilitate. În mod excepțional, accesul se poate face și în baza permisului de conducere sau a cărții de alegător.
 Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.
 Candidații și asistenții supraveghetori/profesorii asistenți  nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate şi obiectivitate.
  Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Anunț - Probe practice

ANUNȚ
PROBA PRACTICĂ LA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICĂRII / INFORMATICĂ VA FI SUSȚINUTĂ LA LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU”, GIURGIU, ÎN DATA DE 03.09.2019, ORA 10:00.
Vor susține proba practică următorii candidați:
- MARA GH. OLGUȚA, informatică și TIC
- GHIGEANU G. RĂZVAN GABRIEL, informatică

Concurs județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Concurs județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform metodologiei.

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL JUDEȚEAN DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
La Concursul județean de ocupare a posturilor/catedrelor rămase vacante în învățământul preuniversitar din 04.09.2019, se pot înscrie și susține examen în specialitatea postului și cadrele didactice care au obținut note sub 5 la Concursul național din iulie 2019.

1. Calendar;

2. Documente necesare;

3. Cerere de înscriere concursul județean;

4. Declarație ca nu se afla în incompatibilitate.

Ședință publică din 30.08.2019

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 30.08.2019 ÎNCEPE LA ORA 12.

Anunț privind ședința publică din data de 30.08.2019, conform Art. 94, alin.7 și Art.96, alin.3 


Art. 94, alin.7 
În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) candidaţi cu studii corespunzătoare postuluirămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;
d) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2019 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
e) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
f) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
g) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
h) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
i) personalul didactic calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).


Notă:
Pentru departajarea personalului didactic prevăzut la alin. (7) lit. e)-i) se aplică, în ordine următoarele criterii: 
a) domiciliul în localitatea în care solicită postul; 
b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar anterior; 
c) rezultatul obţinut la interviu; 
d) gradul didactic; 
e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.Art.96, alin.3 

În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:
a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, conform art. 90 sau candidaţilor angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predareînvăţare-evaluare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
c) personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut, ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru încadrarea în regim de plata cu ora. 


Notă:
Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (3) se emitîncepând cu data de la care au fost repartizați.

Ședințele publice din 26 și 27.08.2019

Anunț privind ședința publică din data de 26.08.2019

PROGRAMUL ȘEDINȚEI PENTRU REPARTIZAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RAMASE VACANTE/REZERVATE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR CONFORM ART.90 DIN METODOLOGIE, SESIUNE 2019, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:
LUNI 26.08.2019, SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA 10.00 – EDUCATORI, ÎNVĂȚĂTORI
MARȚI 27.08.2019 RESTUL DISCIPLINELOR ÎN ORDINE ALFABETICĂ, ÎNCEPÂND CU ORA 8.30

Ședința publică din data de 23.08.2019

 

Anunț privind ședința publică din data de 23.08.2019

 

Programul ședinței pentru detașare la cerere prin concurs specific a personalului titular în învățământul preuniversitar - în ordinea descrescătoare a punctajelor (titulari anterior înscrierii la concursul național, sesiune 2019), vineri 23.08.2019, se va desfășura începând cu ora 10.00

 

Ședința publică din data de 22.08.2019

Anunț - ședința publică din data de 22.08.2019