Ordine repartizare/ocupare candidați în ședința publică din 08.09.2017

Ordinea în care vor fi repartizați / ocupați candidații pe posturi în ședința publică din data 08.09.2017

1. REPARTIZĂRI
Articolul 94,
Alin. (5) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii;
d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;
e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2017 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
f) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (6);
g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (6);
h) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (6);
i) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (6) 1.2.

Articolul 96,
Alin. (2)
În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, până la data începerii cursurilor, în ședință de repartizare, la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidaţilor angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
c) candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor; d) personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de cumul/plata cu ora. 1.3.

Articolul 102,
Alin. (1)
În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:
d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor.
Alin. (2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:
b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;
c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;
d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (12), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

2. OCUPĂRI
2.1. Articolul 103,
Alin. (1)
Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în regim de cumul/plata cu ora sau în baza concursului organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti în condiţiile prezentei Metodologii, precum şi posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2017-2018, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat în condiţiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, în ordine, personalului didactic cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic pentru a desfăşura activităţi de predare în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, respectiv personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod excepţional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului şcolar, în regim de cumul/plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.