Ședință publică din 30.08.2019

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 30.08.2019 ÎNCEPE LA ORA 12.

Anunț privind ședința publică din data de 30.08.2019, conform Art. 94, alin.7 și Art.96, alin.3 


Art. 94, alin.7 
În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) candidaţi cu studii corespunzătoare postuluirămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;
d) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2019 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
e) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
f) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
g) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
h) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
i) personalul didactic calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).


Notă:
Pentru departajarea personalului didactic prevăzut la alin. (7) lit. e)-i) se aplică, în ordine următoarele criterii: 
a) domiciliul în localitatea în care solicită postul; 
b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar anterior; 
c) rezultatul obţinut la interviu; 
d) gradul didactic; 
e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.Art.96, alin.3 

În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:
a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, conform art. 90 sau candidaţilor angajaţi cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predareînvăţare-evaluare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);
b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;
c) personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut, ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru încadrarea în regim de plata cu ora. 


Notă:
Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (3) se emitîncepând cu data de la care au fost repartizați.