Comunicate de presă

Comunicat de presă 27.07.2022 - 2

Comunicat de presă - Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - 2022

La nivelul județului Giurgiu situația statistică se prezintă astfel:

 • 83 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 ( 41,70%)
 • 73 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 și mai mici sau egale cu 6,99 ( 36,68%)
 • 43 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 ( 21,6 %)

Menționăm ca pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Comunicat de presă 27.07.2022 - 1

Comunicat de presă
Rezultatele obținute de candidații din județul Giurgiu la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022) - înainte de contestații.
Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este de 60 % (în sesiunea 2021 promovabilitatea a fost de 57,84 %). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.
Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 48 de candidați cu medii între 8 și 10 din totalul celor 80 de candidați cu lucrări evaluate. Un candidat a obținut media 10.
Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.
Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun astăzi, 27 iulie până la ora 20 și joi, 28 iulie, în intervalul orar 9,00-12,00, la centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu sau pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 04 august 2022.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Informații suplimentare în dosarul de presă atașat (http://definitivat.edu.ro/).

Comunicat de presă 19.07.2022 - 2

Informare privind proba scrisă a examenului național pentru obținerea definitivării în învățământ (sesiunea 2022)
Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, se va desfășura miercuri, 20 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan”, Giurgiu.
98 cadre didactice au fost admise să participe la proba scrisă. Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:
 • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
 • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
 • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.
Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar și învățământ primar.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.
Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 și 28 iulie.
Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2022.
Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație.
După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.
Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

Comunicat de presă 19.07.2022 - 1

Comunicat de presă - Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar
(titularizare) - 2022 (înainte de contestații)
Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 5), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)- 2022 (înainte de contestații), este de 75,87 %.
 • 72 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 (36,18%)
 • 79 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 (39,69%)
 • 40 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 (36,18%)

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00.
Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00.
Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 27 iulie.

Comunicat de presă 12.07.2022

Comunicat de presă

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - 2022

    Miercuri, 13 iulie 2022, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar - sesiunea 2022.
Proba va începe la ora 9:00, în centrul de concurs de la Colegiul Tehnic ” Viceamiral Ioan Bălănescu”, Giurgiu.
Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 384 de candidați.
    Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
    La nivel județean sunt disponibile 54 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 393 posturi/catedre complete pentru angajare pe perioadă determinată și 1125 posturi/catedre incomplete pentru angajare pe perioadă determinată.
    Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00.
    Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 27 iulie.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
    Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar - sesiunea 2022, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Comunicat de presă 27.06.2022 - 2

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 59 de posturi vacante de directori și 11 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu.
Perioada de înscriere și depunere a dosarelor: 28 iunie - 17 iulie 2022
Detalii referitoare la organizarea și defășurarea concursului se găsesc pe site-ul www.isjgiurgiu.ro. (OME 4597/2021 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului; OME 3026/2022 - Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei; Calendarul concursului - sesiunea ianuarie-aprilie 2022; Lista funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți vacante; Procedură de utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.)

Comunicat de presă 27.06.2022 - 1

Comunicat de presă - Informare sintetică privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022 (înainte de contestații)
Rata de promovabilitate pentru promoția de absolvenți 2022, la examen a crescut cu 5,33% (înainte de soluționarea contestațiilor) comparativ cu anul trecut, iar cea raportată la toți candidații ( inclusiv din seriile anterioare) este de 55,04%.
Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, ora 10:00, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.
Pe transe de medii situația se prezintă astfel:
 • medii 6-6,99 -181candidați
 • medii 7,7,99 -149 candidați
 • medii 8-8,99 -164 candidați,
 • medii 9- 9,99 -68 candidați
Rezultatele au fost afișate atât în mediul online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 1 iulie.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:
1. recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
3. media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Comunicat de presă 23.06.2022

Comunicat de presă – rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a
la examenul de evaluare națională
Inspectoratul Școlar al județului Giurgiu a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 14-16 iunie 2022.
Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) au fost publicate la ora 10:00, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro.
Rata de participare a fost de 95,25%, iar cea de promovabilitate 70,30%, în creștere comparativ cu anul trecut (65%).
La această etapă, înainte de contestații, niciun candidat nu a a încheiat examenul cu media generală 10 (zece).
Precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).
Contestațiile pot fi depuse vineri, 24 iunie 2022 (în intervalul orar 8:00 - 12:00).
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 iunie 2022.

Comunicat de presă 17.06.2022

Comunicat de presă – examen național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că examenul național de bacalaureat se va desfășura în 7 de centre de examen pentru 1043 de candidați.
Luni, 20 iunie 2022, candidații vor susține proba scrisă la Limba și literatura română.
Marți, 21 iunie 2022, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 22 iunie , va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.
Alte informații de interes pentru candidați:
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.
Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
TELVERDE Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Giurgiu – 0800 816 246. pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

Comunicat de presă 10.06.2022

Comunicat de presă – Două unități școlare din județul Giurgiu premiate în cadrul Competiţiei Naţionale “Şcoala Europeană”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a premiat miercuri, 8 iunie, la Palatul Parlamentului, cele 90 de unităţi de învăţământ preuniversitar câştigătoare la a XVII-a ediţie a Competiţiei Naţionale “Şcoala Europeană”.
Școala Gimnazială Nr.7 Giurgiu și Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale sunt cele două unități de învățământ din județul
Giurgiu care au fost premiate în acest an.
Competiția națională pentru obţinerea certificatului „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” valorizează parteneriatele școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.
Şcolile câştigătoare primesc alături de certificatul “Şcoală Europeană” şi o sumă de 5.000 lei care va putea fi folosită pentru dotări.
La edițiile anterioare ale Competiţiei Naţionale “Şcoala Europeană” au fost premiate următoarele unități școlare: Școala Gimnazială ,,Sf. Martiri Brâncoveni” Giurgiu (2015, 2019), Școala Gimnazială Nr.7 Giurgiu (2014, 2017) , Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu ( 2018) și Școala Gimnazială ”Savin Popescu” - structură a Liceului Tehnologic ,,Ion Barbu” (2007).

Mai multe articole...

 1. Comunicat de presă 19.05.2022

Informaţii în completare