PROGRAMUL ETAPELOR DE MOBILITATE DIN 07.09.2020

PROGRAMUL ETAPELOR DE MOBILITATE DIN 07.09.2020 

Repartizarea cadrelor didactice în următoarea ordine:

 12,00-13,00
a) restrângerea de activitate a cadrelor didactice titulare care este soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului în urma nerealizării planului de școlarizare;
b) detaşare în interesul învăţământului sau la cerere a cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;

13,00-19,00
Repartizarea cadrelor didactice în următoarea ordine:

(1) - In intervalul orar 13-15
a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma incompletă, conform art. 94 alin. (7);
b) cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 96 alin. (3);

In intervalul orar 15-17
c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

In intervalul orar 17-18
(2) - Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:
a) personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
b) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;
c) în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi;

In intervalul orar 18 -19
d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat

Informaţii în completare